Samgakham / 삼각함

17cm x 17cm x 9cm

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose

aus Hanji-Papier hergestellte Dose